آموزش نخ دندان

متخصص لثه در شیراز

بکار بردن نخ دندان قسمتی از مراقبت دهانی است. همچنین برای اصلاح مسواک زدن طولانی و متناوب میباشد. نخ دندان میتواند در ضخامت های مختلف و انواع با یا بدون پوشش مومی خریداری شود. اگر فضای کافی بین دندان جلویی و خلفی باشد پیشنهاد می شود که از نخ دندان ضخیم تر به جای نازکتر استفاده کرد.

آموزش

دندانپزشکی دکتر خادمة الرسول جراح لثه

تقریباً cm40 از نخ دندان را برداشته و انتهایش را دور انگشت وسطی حلقه زنید. اجازه دهید cm10 بین دو انگشت وسطی باقی مانده سپس نخ را بین شست و اولین انگشت نگه داشته طوریکه cm 3 بین انگشتان شست باقی بماند. حرکات اره مانند بکار برده اجازه دهید که یک تکه از نخ دندان محکم کشیده شده، بین دندان قدامی و خلفی رد شود. وقتی که فضای بین دو دندان محدود باشد این کار مشکل است.

جراح لثه در شیراز

باید از حرکات نخ بین دندان ها جلوگیری کرد زیرا باعث آسیب به لثه میشود.

متخصص لثه و جراحی در شیراز

نخ را تا نقطه تماس (contact point) با حرکت اره مانند آورده و سپس این حرکت را در سمت دیگرش که با لثه پر شده است انجام دهید. نخ را از بین دندان ها با حرکات اره ای درآورده و این مراحل را برای دندان های دیگر هم تکرار کرد.

بهترین دکتر دندانپزشک در شیراز

برای هر ناحیه مجزا باید از نخ دندان تمیز با باز کردن قسمتی از نخ که دور یکی از انگشتان وسطی پیچیده شده و در ضمن پیچیدن نخ دورانگشت وسطی دیگر استفاده کرد. از اینکه اوایل لثه ها خونریزی داشته باشد نگران نشوید بعد از مدتی خونریزی متوقف میشود.